Formulario

Los socios y socias de Ingeniería Sin Fronteras Galicia son personas que comparten unos mismos principios y una forma de entender la cooperación al desarrollo, independientemente de sus estudios previos o su actividad profesional. Pueden apoyar económicamente a ESF Galicia mediante cuotas, y/o colaborando con su tiempo. Las personas socias reciben las revistas y boletines de la asociación, además de convocatorias a cursos, conferencias y otros actos. Además, las personas socias son convocadas a las Asambleas de la asociación, máximo órgano de toma de decisiones. Suelen convocarse dos extraordinarias cada año (a las que llamamos Xuntanzas, una en primavera y otra en otoño, que suenen hacerse coincidir con formaciones y encuentros informales de la base social), y una ordinaria (en el primer semestre del año, para la aprobación de las cuentas del año anterior).

Indicar a cantidade total anual (a cuota reducida mínima son 40 euros/ano, pero se podes chegar aos 80 euros/ano da cuota ordinaria, xenial! E se queres e podes aportar máis, sería un gran apoio para a asociación).

Para realizar o pago por domiciliación bancaria, a que máis nos simplifica a xestión, completar a información que se solicita a continuación

Autorización tratamento datos:

De acordo co artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) que regula o dereito de información na recollida de datos de carácter persoais, os datos obtidos directamente polo interesado ou por un terceiro, entrarán a formar parte de ficheiros parcialmente automatizados inscritos na Axencia Española de Protección

de Datos titularidade de ENXEÑERIA SEN FRONTEIRAS GALICIA, con CIF G36774271, a partir de agora Responsable do Ficheiro.

A finalidade dos devanditos ficheiros é Xestión de contactos con diversos titulares, xestións varias de: asociados / persoal voluntario / financiadores; control de traballos realizados, realización de orzamentos e facturas de servizos / produtos; cumprimento de obrigacións contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestión de eventos, xestión de arquivos multimedia.

Garántese a adopción de todas as medidas de seguridade que garanten a confidencialidade dos datos e están reguladas no RD 1720/2007 que regula a LOPD. Segundo autoriza a LOPD poderán cederse datos do ficheiro Voluntariado a encargados de tratamento e outros destinatarios de datos para o cumprimento das obrigacións contables e/ou fiscais do Responsable do ficheiro. Calquera outra cesión que que non estea legalmente prevista deberá ser autorizada. Pódense exercitar os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, a través dun escrito (achegando fotocopia do DNI) dirixido a ETSE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS. CAMPUS DE ELVIÑA S/n, 15071- A Coruña (A Coruña) ou correo-e a info@galicia.isf.es

Outros tratamentos:

A xestión de imáxenes inclúe: a publicación / distribución de fotos, vídeos e outros arquivos multimedia en páxinas web, blogues, folletos publicitarios, notas ou reportaxes de prensa baixo a responsabilidade de ENXEÑERIA SEN FRONTEIRAS GALICIA. A finalidade desta publicación / tratamento é a de PUBLICITAR as actividades/eventos da entidade, non comercial.

 SE ACEPTA que a imaxe do titular sexa tratada co devanditos fin, marque a caixa de verificación.