Para coñecer o que facemos cada ano, na sección de Publicacións podes consultar as nosas memorias anuais de actividades. Ademais, a continuación podes coñecer as nosas contas detalladas de cada año:

Doutra banda, nos seguintes parágrafos indicamos onde atopar diversas fontes de verificación dos Indicadores de cumprimento do código de conduta: transparencia e bo goberno que dende as Coordinadoras de ONGD están a promoverse. En 2017 superamos esta verificación coa Coordinadora de ONGD de Galicia, sendo unha da ONG galegas pioneiras en superala.

INDICADORES DE TRANSPARENCIA

BLOQUE 1: ÓRGANO DE GOBERNO (Xunta directiva para as asociacións e Padroado para as fundacións) E EXECUTIVO

TR 1.1

Composición do órgano de goberno accesible e a disposición pública (nome, cargo e breve descrición da súa traxectoria)

TR 1.2

Si a proporción de membros do órgano de goberno que pertencen a unha mesma institución (partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación relixiosa, etc) supera o 40%, faise pública dita vinculación. NON APLICA

TR 1.3

Organigrama e nomes dos principais responsables da estrutura executiva accesible e a disposición pública

TR 1.4

Estatutos accesibles e a disposición pública (desde a web no bloque “a asociación“, ou aquí)

TR 1.5

Táboas salariais accesibles e a disposición pública.

A estrutura salarial do persoal contratado en sede en Enxeñería Sen Fronteiras Galicia baséase no Convenio Colectivo de Intervención Social vixente.

BLOQUE 2: MISIÓN, VISIÓN E VALORES

TR 2.1

Misión accesible e a disposición pública

TR 2.2

Visión accesible e a disposición pública

TR 2.3

Valores da organización accesibles e a disposición pública

TR 2.4

A información sobre a evolución histórica da organización é accesible, está a disposición pública e contén como mínimo ano de constitución, motivación, fundadores e fitos.

TR 2.5
O Código de conduta da Coordinadora de ONGD e outros códigos de conduta (propios ou subscritos) son accesibles e están a disposición pública. Rexémonos polo código de conduta da CONGD, enlazado anteriormente.

BLOQUE 3: BASE SOCIAL E APOIOS
TR 3.1

Hai datos cuantitativos de cada un dos seguintes colectivos (persoas físicas ou xurídicas) da base social da organización, especificando que se entende por cada un deles: socios/as, doantes e voluntarios/as (dentro da memoria de actividades e web)

TR 3.2

Hai datos cuantitativos dás persoas contratadas na organización. En memorias e en web

TR 3.3

Existe unha listaxe pública e accesible sobre as redes ou federacións ás que pertence a organización

(Na web, xunto cos manifestos e accións apoiados).

TR 3.4

Existe unha listaxe pública e accesible dos financiadores públicos e privados do ano analizado que son persoas xurídicas. (Atópase nas memorias económicas na web, ver máis arriba nesta mesma páxina).

TR 3.5

Existen canles claras e accesibles (correo electrónico e teléfono) a través dos cales os principais grupos de interese poden solicitar información sobre a organización.

TR 3.6

Existe información pública e accesible sobre a implantación territorial da organización (sedes)

TR 3.7

Existe unha listaxe pública e accesible das axudas públicas e as subvencións públicas e privadas concedidas. (Atópase nas memorias económicas na web, ver máis arriba nesta mesma páxina).

BLOQUE 4: PLANIFICACIÓN E RENDICIÓN DE CONTAS

TR 4.1

A planificación estratéxica, como mínimo as súas liñas xerais, é accesible externamente.

TR 4.2

A Planificación Estratéxica é accesible internamente.

TR 4.3

As contas anuais da organización (balance situación, conta de resultados e memoria económica), auditadas no caso das organizacións que deben pasar auditoría externa obrigatoriamente, son accesibles ao público en xeral. A asociación non está obrigada a superar auditorías externas anuais.

TR 4.4

Difúndese publicamente con carácter anual unha memoria social de actividades. (Para distintos rexistros envíase memoria anual, así como para a Federación Española de Enxeñaría Sen Fronteiras. Ademais, cólgase en web

TR 4.5

As memorias sociais do últimos tres anos son públicas e accesibles.

TR 4.6

A información citada no indicador TR 4.3 do últimos tres anos é pública e accesible. (Atópase na web, ver máis arriba nesta mesma páxina).

TR 4.7

A organización reporta á coordinadora a distribución da orixe e aplicación dos fondos do período segundo os criterios que establece a Coordinadora (cando a coordinadora solicítaos e en base ás contas aprobadas da asociación).

TR 4.8

Na memoria social facilítase, como mínimo, a seguinte información de todos os programas e proxectos: título, país, importe executado e socios locais. Nota: para os proxectos xa enmarcados no programa non será necesario facilitar a información mencionada de forma individual. (nas memorias indícanse)

TR 4.9

A organización pon a disposición pública o compromiso de comunicación coas persoas e institucións que fagan achegas finalistas. Como mínimo devandito compromiso incluirá o proporcionar información sobre a actividade apoiada e os resultados obtidos coa mesma.

TR 4.10

A organización pon a disposición pública a súa política de investimentos financeiros

INDICADORES DE BO GOBERNO

BLOQUE 1. ÓRGANO DE GOBERNO (XUNTA DIRECTIVA PARA ASOCIACIÓNS, COMO A NOSA)

BG 1.1

O número mínimo de membros do órgano de goberno é de cinco. Membros en web.

BG 1.2

A proporción de homes e mulleres no órgano de goberno non é superior ao 60% nin inferior ao 40%. (actualmente 2 mulleres e 3 homes).

BG 1.3

A proporción máxima de membros do órgano de goberno que manteñen relación de parentesco até segundo grao ou que son parella de feito é do 20%. (Actualmente é o 0%, segundo as declaracións que asina cada membro da Xunta Directiva).

BG 1.4

O número mínimo de reunións do órgano ao ano é de dous. (Varía, pero adoita estar entre 4-8, ver as actas das reunións).

BG 1.5

O 80% dos membros do órgano de goberno agarraches como mínimo ao 50% de reunións celebradas ao ano (ver actas de xunta Directiva)

BG 1.6

Non máis do 40% dos membros do órgano de goberno recibe contraprestación económica por outros cargos que poidan ocupar na organización (0%, as persoas contratadas non poden formar parte da Xunta Directiva). Pódese solicitar unha copia do modelo 190 de Facenda por correo-e a info@galicia.isf.es

BG 1.7

No caso das asociacións, a elección e substitución de cargos dos membros da Xunta Directiva, realizarase como máximo cada cinco anos (segundo os estatutos). No caso doutra forma xurídica, non aplica (realízase en xeral cada dous anos, ver actas, aínda que non todos os cargos á vez).

BG 1.8

Polo menos un 60% dos membros do órgano de goberno teñen unha permanencia máxima acumulada de forma continuada no tempo inferior a 8 anos. Nunca alguén estivo tanto tempo en xunta directiva, nin sequera de forma discontinua.

BG 1.9

Ningún membro do órgano de goberno ten asignación vitalicia, tendo en conta que os membros con cargos honoríficos non se consideran a estes efectos parte do órgano de goberno (temos un presidente honorífico, José María Vara).

BLOQUE 2: MISIÓN, VISIÓN E VALORES

BG 2.1

Existe unha formulación da Misión da organización aprobada polo órgano de goberno

BG 2.2

A Misión revisarase polo menos cada dez anos. Esta revisión da Misión contempla a participación no proceso dunha representación dos seguintes grupos de interese da organización: órgano de goberno, persoal remunerado e voluntariado. (desde a aprobación da primeira planificación estratéxica en 2007, cando se definiu a Misión, revisouse para as subseguintes).

BG 2.3

Existe unha formulación da Visión da organización aprobada polo órgano de goberno

BG 2.4

A Visión revísase cada vez que se actualiza o plan estratéxico e os termos de referencia de revisión da Visión vixente contemplan a participación no proceso dunha representación dos seguintes grupos de interese da organización: órgano de goberno, persoal remunerado e voluntariado. (desde a aprobación da primeira planificación estratéxica en 2007, cando se definiu a Visión, revisouse para as subseguintes, coa participación deses grupos de interese, que en ESF denominamos “Base Social” a todos eses grupos, xunto coas socias).

BG 2.5

Existe unha formulación dos valores dá organización aprobada polo órgano de goberno

BG 2.6

Os Valores revisaranse polo menos cada dez anos e os termos de referencia de revisión dos Valores vixentes contemplan a participación no proceso dunha representación dos seguintes grupos de interese da organización: órgano de goberno, persoal remunerado e voluntariado. (desde a aprobación da primeira planificación estratéxica en 2007, cando se definiron os Valores, revisouse para a segunda planificación estratéxica, aprobada en 2012 coa participación deses grupos de interese, que en ESF denominamos “Base Social” xunto coas socias, e tamén na vixente).

BG 2.7

No proceso de revisión da Misión, Visión, Valores vixentes considérase o punto 1 do código de conduta da Coordinadora (“Identidade das ONGD”) como elemento de referencia.

BLOQUE 3: PLANIFICACIÓN E AVALIACIÓN

BG 3.1

Disponse dunha planificación estratéxica aprobada polo órgano de goberno

BG 3.2

Planificación estratéxica

BG 3.3

A planificación estratéxica inclúe de forma explícita referencias á misión, visión e valores da organización e ao Código de Conduta da Coordinadora.

BG 3.4

A planificación estratéxica inclúe unha estimación dos ingresos privados e públicos a conseguir anualmente durante o período de aplicación do plan estratéxico. (a actual non, pero cada ano apróbase o orzamento do ano seguinte, xeralmente en novembro. Pódese solicitar a acta de aprobación de orzamento por correo-e a info@galicia.isf.es)

BG 3.5

A planificación estratéxica concrétase en programacións operativas periódicas que contan coa aprobación do órgano de goberno. (Cada ano apróbase a planificación de actividades para o ano seguinte, respectando a planificación estratéxica da asociación)

BG 3.6

O órgano de goberno realiza exercicios de seguimento e avaliación da planificación estratéxica. A periodicidade destes exercicios é, como mínimo, da metade do período de duración da planificación estratéxica vixente. (En cada reunión do órgano de Goberno, entra dentro dos puntos do OD, o seguimento e avaliación da planificación, as actas pódense pedir por correo-e a info@galicia.isf.es).

BG 3.7

O órgano de goberno realiza exercicios de seguimentos e avaliación das programacións operativas. (Reflectido nas actas de cada reunión do órgano de goberno. Poden solicitarse por correo-e a info@galicia.isf.es).

BG 3.8

Disponse dun documento que reflicte unha política, un sistema ou un procedemento de seguimento e avaliación dos proxectos e programas de actividade propia da organización.

BLOQUE 4: XESTIÓN ECONÓMICA

BG 4.1

Existe un orzamento anual de ingresos e gastos aprobado polo órgano de goberno. Preséntase na asemblea extraordinaria de outono para o ano seguinte.

BG 4.2

O órgano de goberno leva a cabo un seguimento do orzamento como mínimo semestralmente.

BG 4.3

Existe unha liquidación do orzamento anual executado, revisado e aprobada polo órgano de goberno. Así é, con aprobación de contas na asemblea ordinaria da asociación.