ESF
+ quen somos

Misión, Visión e Principios

Misión

ESF Galicia é unha Organización Non Gobernamental (ONG) dedicada á cooperación para o desenvolvemento e que busca construír unha sociedade mundial xusta e solidaria poñendo a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano

Principios e Valores

Promovemos a tecnoloxía para o desenvolvemento humano. Entendemos a técnica dentro do entorno cultural, político, social, económico e ambiental en que se xera e non como un fenómeno illado ou neutro. Incorporamos nos proxectos técnicas autóctonas e tecnoloxías apropiadas para non crear dependencias externas e cuestionamos o uso histórico da tecnoloxía nas relacións Norte-Sur, apostando por unha tecnoloxía que potencie a dignidade das persoas e respecte o medio ambiente.

Promovemos a eduación e investigación para o desenvolvemento Enxeñería Sen Fronteiras estudia as realidades onde leva a cabo a súa acción e xera coñecemento sobra as alternativas para paliar as principais problemáticas. ESF ten especial interese na divulgación e investigación sobre as posibilidades da tecnoloxía ao servicio do desenvolvemento humano.

Creemos na participación dos axentes locais Traballamos contando co protagonismo das copartes e comunidades locais, adaptando as intervencións no terreo ás peculiaridades culturais e aos ritmos que o desenvolvemento sustentable require. A cooperación debe ser solicitada, liderada e plenamente aceptada polas copartes e a poboación destinataria, a cal participa no seu deseño e desenvolvemento.

Temos unha concepción integral cooperación exterior Identificamos os factores sociais, económicos, técnicos, culturais, éticos, ambientais e políticos mediante equipos de traballo pluridisciplinares. Os plans de acción son así integrais e perseguen efectos multiplicadores para garantir a súa continuidade unha vez rematada a cooperación exterior.

Somos unha organización aconfesional, apartidista e politizada Enxeñería Sen Fronteiras non está vencellada a partido político algún, nin asociación relixiosa, pero consideramos que a participación política de cidadáns e organizacións e a principal vía para a transformación dos ordes inxustos.

Creemos no asociacionismo Os membros de Enxeñería Sen Fronteiras non procuran protagonismo persoal na súa acción, non pretenden obter lucro económico ou profesional da mesma. ESF defínese coma unha organización participativa e democrática na que os distintos órganos de decisión son compostos por todos os membros.

Estatutos

Para unha descripción máis pormenorizada da asociación pode consultar os Estatutos de Enxeñería Sen Fronteiras 2010