Este navegador no soporta lenguajes de script, actualicelo o descargue alguna herramienta que le permita interpretar el código. Gracias.

blank
Logotipo de Ingeniería Sin Fronteras

{novas}  {axenda}  {prensa}  {usuarios}
blank
  Inicio | USUARIOS

USUARIOS

Software Libre e cooperación
A información é un recurso económico fundamental e un factor de desenvolvemento social. A brecha dixital segue aumentando en determinadas zonas do planeta e provoca profundas desigualdades sociais. Millóns de persoas vense privadas do acceso ás novas tecnoloxías polo alto custe da tecnoloxía e das licenzas dos programas (ou software) que permiten que funcione. Iso leva a dependencia dos usuarios ás empresas de software: depéndese de ser “clientes potenciais” para que unha empresa desenvolva ou adapte para nós unha determinada aplicación.

Máis información: Informe Tecnoloxías da Información e a Comunicación para o Desenvolvemento: Retos e Perspectivas, ESF

O Software Libre (SL) permite aos usuarios executar, copiar e adaptar ferramentas ou desenvolvementos propios ás necesidades concretas dun colectivo ou proxecto determinado, de xeito legal. Trátase de programas abertos, sen licenzas propietarias, que permiten ser distribuídos, copiados e mellorados de xeito libre.

Desde Enxeñería Sen Fronteiras, creemos que o uso do software libre paliaría esta situación de desigualdade e reduciría a brecha dixital.

Máis información: Dossier Dossier Software libre e cooperación cara a un entendemento global, ESF., ISF


“España lidera o proceso de implantación do software libre no mundo.“ Ian Murdoc. Fundador de Debian e líder histórico do movemento de Software Libre (SL). VIN Congreso Hispalinux, Madrid 2003. Así de rotundo mostrábase este gurú do Software Libre sobre a implantación do SL na nosa sociedade.

Parece lóxico que as iniciativas gobernamentais son unha ferramenta exemplarizadora para este crecemento. Aínda que o software libre avanza cada día, seguen existindo casos contrarios. É o caso do goberno central español, que rexeitou diferentes iniciativas para que administración do Estado adoptase o SL, actuando de forma oposta á que están levando adiante comunidades autónomas como Andalucía, Estremadura ou Comunidade Valenciana cun éxito rotundo.

O mundo empresarial é máis ou menos un reflexo da disparidade que vimos, aínda que cada día máis empresas ven no SL unha boa oportunidade de negocio. En España existen varios centenares de empresas que dan servizos de soporte de SL. E son cada día máis as empresas que contan con SL como solución integral dos seus sistemas de información.

O uso nas aulas informáticas do SL desde os primeiros cursos fai que crezan xeracións coñecedoras das virtudes deste tipo de software.


Aplicacións de Enxeñería Sen Fronteiras
Enxeñería Sen Fronteiras (ESF) é unha Federación de Organizacións Non Gobernamentais (ONG) dedicadas á cooperación ao desenvolvemento e que busca pór a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano, para construír unha sociedade mundial xusta e solidaria.

Enxeñería Sen Fronteiras pon en práctica o uso do Sofware Libre, non só no funcionamento interno da propia asociación, senón como parte fundamental de moitos dos proxectos de cooperación para o desenvolvemento levados a cabo polas distintas asociacións de ESF.

Persoas de toda España -persoal contratado e voluntarios activos- traballan en ESF e case nunca coinciden no espazo nin no tempo. Para resolver esta situación, e que todas estas persoas poidan intercambiar experiencias e traballar xuntas, ao longo dos últimos anos ESF dotouse dun sistema de información propio baseado no Software Libre.

Optouse polo uso de SL por varias razóns, a principal, como citamos antes, que ESF defende o uso da tecnoloxía para o desenvolvemento humano. Que millóns de persoas véxanse privadas do acceso ás novas tecnoloxías non só polo custo do hardware senón das licenzas de software, ou que millóns de persoas dependan de ser “clientes potenciais” para que unha empresa desenvolva e adapte para eles unha determinada aplicación, provoca que cada ano a famosa “brecha dixital” vaia en aumento en determinadas zonas do noso planeta.

Desde ESF, creemos que o uso do software libre paliaría esta situación de desigualdade ao permitirnos, de xeito legal, adaptar ferramentas ou desenvolvementos propios ás necesidades concretas dun colectivo ou proxecto determinado.

Outros dos motivos para optar polo software libre foi o baixo ou nulo custo do mesmo. Usar software de xeito legal a baixo custo permítenos ter todos os nosos servidores traballando de xeito óptimo, ofrecendo un servizo de calidade, estable e adecuado ao traballo da nosa asociación, co consecuente aforro para a Federación no pago de licenzas, o que nos permite investir en desenvolvementos propios.

Para o desenvolvemento e mantemento de todo o seu sistema ESF conta cun grupo de técnicos entre persoal contratado e voluntarios que forman o Grupo de Sistemas de Información (GSI). É un grupo de carácter federal tanto en composición como en ámbito de actuación, cuxo fin primordial é a xestión e o desenvolvemento dos sistemas de información da Federación e, polo tanto, das asociacións federadas.

Entre as súas principais tarefas destacamos:
· Desenvolvemento de sistemas de información: definición, análise, deseño, implementación, probas, implantación, mantemento e operación.
· Xestión dos sistemas: análise de solucións existentes, implantación, administración. .
· Normalización do uso dos sistemas de información.

O interese polo SL e os desenvolvementos propios nos que baseamos o noso traballo foi incrementandose co paso do tempo, e o aumento das necesidades da federación.

Nos inicios de ESF, só se contaba cun servidor de correo e un espazo ftp para intercambio de arquivos entre as distintas asociacións. En pouco tempo, multiplicouse o número de servidores así como os servizos que estes brindan aos usuarios das asociacións.

Hoxe en día, ESF conta con varias máquinas, todas elas instaladas con distintas distribucións de Linux, segundo o seu uso, así como coa configuracion básica: php, mysql, phpmyadmin e apache. Para a xestión de listas e correos se utilízan Mailman e Horde. Xunto coas aplicacións propias que se foron desenvolvendo ao longo destes anos, ESF tamén fai uso doutras ferramentas de SL para algunhas das súas actividades. Sen ir mais lonxe o propio GSI utiliza Webcollab e Issue-Tracker para o traballo diario do grupo, xestión de proxectos e incidencias. Outra ferramenta que se instalou e personalizouse é Drupal. Este desenvolvemento empregouse para un sitio web de intercambio de información sobre tecnoloxía para o desenvolvemento humano.


O Software Libre nos proxectos de cooperación
Nos proxectos de cooperación para o desenvolvemento de Enxeñería Sen Fronteiras, o SL permitiu desenvolver rapidamente con poucos recursos un conxunto de solucións de baixo custo para mellorar as condicións de vida en determinadas zonas do noso planeta.

Por iso os novos desenvolvementos estanse baseando exclusivamente en SL, aínda que, nalgúns dos nosos proxectos, ofrécese a oportunidade de usalos a través dunha entorno propietario, a maior custo.

Nos países do Sur, o SL como ferramenta informática para os usuarios finais é aínda un descoñecido, tendo pouca aceptación, ata para os técnicos. A falta de soporte técnico para o SL, a facilidade para obter copias de programas propietarios, así como o rexeitamento dos usuarios “ao descoñecido” pon aínda máis trabas ao despegue do SL.

Para promover a difusión dos programas libres en países do Sur é esencial cooperar neste sentido coas universidades para preparar aos profesores e acompañar o proceso de introdución do seu uso e ensino nos cursos de grao e como ferramentas de investigación. É posible que cando as xeracións que crecen agora co SL cheguen ao mundo empresarial, ao político, ao ensino, etc. a “globalización” do software libre sexa unha realidade.


II Conferencia Internacional de Software Libre (Málaga, 15-17 de febreiro 2006)
No proceso de desenvolvemento de software pódense distinguir dous modelos de traballo: o da academia e o do mosteiro. No primeiro, todo o mundo pode acceder ao código fonte do programa e así correxilo, melloralo, estudalo. O proceso é participativo e aberto. A este modelo pertence o Software Libre. No segundo, a produción realízase de forma centralizada. Non se permite o acceso ao código e calquera mellora, modificación ou corrección de erros débea realizar o axente desarrollador. O proceso é centralizado e pechado. A este modelo pertence o Software Propietario.

A día de hoxe comprobouse que o mellor xeito de obter un software fiable e seguro é traballar segundo o modelo academia. O debate xa non é academia ou mosteiro, non cando por todos lados podemos observar como as administracións e empresas migran a aplicacións abertas. Non é unha elección trivial que países enteiros -como Alemaña ou Venezuela- opten xa por estes produtos, nin cando o Banco Mundial corre os seus sistemas sobre aplicacións abertas.

De especial interese é o caso das empresas que desenvolven Software Propietario, presentes na citada Conferencia, que expuxeron que, os seus produtos tenden a ser abertos “porque así nolo piden os usuarios” (Oracle). Con todo, é certo que queda moito camiño por percorrer no desenvolvemento de Software Libre. Tanto na parte educativa, concienciando a unha sociedade formada en modelos propietarios; como noutros aspectos intrínsecos ao desenvolvemento do software, nos que presenta posibilidades de mellora, talles como a usabilidade, ou a xestión eficiente de proxectos en entornos habitualmente dispersos. Pódese dicir que a conclusión obtida dos numerosos relatorios foi que os retos do desenvolvemento de software na actualidade -acusados por anos de Software Propietario- céntranse agora en mellorar a estandarización e a accesibilidade.

Ponse de manifesto que o Software Libre, ademais de resultar especialmente vantaxoso no ámbito da cooperación debido ao seu baixo custo, baséase nunha filosofía coherente cos obxectivos de ESF. Aspectos como o respecto ás liberdades e o outorgar o control ao usuario final están claramente na liña de pór a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano.

Jesús Jiménez y Andrés Maneiro
Enxeñería Sen Fronteiras


Enlaces de interese:
· Informe Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo: Retos y Perspectivas, ISF
· Dossier Software libre y cooperación hacia un entendimiento global, ISF
· Services Télématique et Informatique aux agents de développement
· Projectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Ingeniería Sin Fronteras
·
Nicaracoop, Tienda virtual